Przyczyny odmowy przybicia wymienione

Dlatego też wyliczenie w kodeksie przyczyn odmowy przybicia należałoby traktować jako przykładowe. M. Tyczka (w: Komentarz do k.p.c., s. 565) słusznie stwierdza, iż „stanowisko, że podstawą odmowy przybicia mogą być także wadliwości postępowania powstałe w czasie przed licytacją, nie stanowi przeszkody wyłączenia zarzutów, których podniesienie oznaczałoby zaczepienie prawomocnych już rozstrzygnięć. Z tego względu nie można już podnosić zarzutów co do prawidłowości opisu i oszacowania w tym zakresie, w jakim objęty on jest prawomocnością (art. 950 i 951 k.p.c.)”.

2. Naruszenie przepisów postępowania w toku licytacji sąd uwzględnia przy wydaniu postanowienia o przybiciu tylko wtedy, gdy miały one wpływ na wynik przetargu. W literaturze podanej wyżej przykładowo zalicza się do naruszenia przepisów postępowania: rozpoczęcie licytacji przed wyznaczonym terminem, bezpodstawne usunięcie z licytacji osób, które miały prawo uczestniczenia w niej, niezłożenie przez licytanta rękojmi, na rzecz którego ma nastąpić przybicie, oznaczenie za niskiej ceny wywołania, licytowanie nieruchomości w innej kolej-ności niż to określił dłużnik (art. 975 k.p.c.), uwzględnienie nieprawidłowego postąpienia.

3. Przyczyny odmowy przybicia wymienione w § 1, a także w § 2 art. 991 k.p.c. sąd uwzględnia z urzędu. W § 2 komentowanego przepisu są podane przyczyny odmowy przybicia, które mogą powstać nie w toku licytacji (np. art. 818 k.p.c.). Jeśli chodzi o niezawiadomienie uczestnika o licytacji, to będzie miało ono wpływ na odmowę wtedy, gdy uczestnik nie został zawiadomiony i nie brał udziału, w przeciwnym razie nie będzie miało to znaczenia, zwłaszcza że mógł wnosić skargę.

4. Zawieszenie postępowania może nastąpić z urzędu lub na wniosek. Sąd odmawia przybicia, jeżeli wniosek o zawieszenie postępowania został zgłoszony. W obu sytuacjach sąd bierze pod uwagę przyczynę zawieeszenia lub umorzenia postępowania z urzędu, i to bez względu na to, kiedy ona powstała.

Leave a Reply