Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych

Regulaminy powinny określać zakres informacji oraz częstotliwość ich przekazywania tak, aby umożliwić inwestorom ocenę sytuacji gospodarczej, mająt-kowej i finansowej emitenta oraz ocenę ryzyka inwestycyjnego związanego z inwe-stowaniem w papiery wartościowe.

W przypadku gdy papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjal-nych notowań giełdowych są również dopuszczone do oficjalnych notowań:

– w co najmniej jednym państwie członkowskim niebędącym Rzecząpospolitą Polską – emitent papierów wartościowych przekazuje do publicznej wiadomości in-formacje bieżące i okresowe wymagane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, w zakresie nie mniejszym niż informacje tego rodzaju przekazywane w każdym z państw członkowskich, albo

– w co najmniej jednym państwie członkowskim i w innych państwach – emi-tent papierów wartościowych przekazuje do publicznej wiadomości informacje bieżące i okresowe wymagane na rynku oficjalnych notowań giełdowych i w państwach członkowskich, w zakresie nie mniejszym niż informacje tego rodzaju przekazywane w każdym z tych innych państw, o ile informacje te mogą mieć znaczenie dla oceny ryzyka związanego z nabywaniem tych papierów.

Na żądanie Komisji lub jej upoważnionego przedstawiciela osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiega-nia się o to dopuszczenie albo pozostające z nim w stosunku pracy są obowiązane do niezwłocznego sporządzenia i przekazania na koszt emitenta kopii dokumentów i in-nych nośników informacji oraz do udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w celu umożliwienia wykonywania ustawowych zadań Komisji w zakresie:

– nadzoru nad sposobem wykonywania przez te podmioty obowiązków infor-macyjnych

– ujawniania i przeciwdziałania manipulacji

– ujawniania i przeciwdziałania ujawnieniu lub wykorzystywaniu informacji poufnej.

Leave a Reply