Znany i profesjonalny adwokat – Lubin

Adwokat Lubin – gdzie go szukać?

Czeka cię sprawa sądowa? Na pewno zastanawiasz się, gdzie znajdzie się dobry adwokat Lubin to miasto, w którym będziesz w stanie odnaleźć dla siebie wiele interesujących rozwiązań. Nasza firma jest w stanie zaproponować ci wiele skutecznych możliwości tego typu. Wybierając te świetnej jakości środki, które obecnie dla ciebie mamy zyskujesz pewność, że bez trudu skorzystasz z niesamowitych rozwiązań adwokackich. Read the rest of this entry »

Idealny adwokat – Katowice

Jaki adwokat w Katowicach?

Chcesz wiedzieć, gdzie znajdzie się dla ciebie dobry adwokat Katowice to miasto, w którym mieszkasz? Warto jest skorzystać z tych niesamowitych rozwiązań, jakie obecnie dajemy ci na polskim rynku. Nasze przedsiębiorstwo jest w stanie naprawdę szybko i sprawnie poradzić sobie z doborem idealnej jakości propozycji, dzięki którym szybko i sprawnie wykorzystasz najlepszej klasy środki. Read the rest of this entry »

Zasada swobodnego świadczenia usług

Udział osób zatrudnionych w usługach jest miarą rozwoju gospodarczego państwa. W krajach członkowskich Unii Europejskiej udział ten przekracza 60% i wykazuje tendencję wzrostu. W Polsce w usługach pracuje niewiele ponad 25% ludności.

Read the rest of this entry »

Pojęcie wolności gospodarczej – kontynuacja

Pojęcie wolności gospodarczej nie jest więc pojęciem jednorodnym. Składa się na nie wiązka różnorodnych wolności i praw, takich jak w szczególności: wolność osobista: wolność wyboru zajęcia i miejsca zamieszkania: wolność umów (czyli autonomia woli stron), a także prawo własności (polegające na inwestowaniu, przenoszeniu i zbywaniu praw lub pobieraniu pożytków): prawo do równości wobec prawa z innymi przedsiębiorcami: prawo do przedsiębiorczości czy wreszcie prawo do wolnej i równej konkurencji, gdzie świadomość tego zagrożenia legła u podstaw pierwszych ustaw antykartelowych na świecie. Także polski ustawodawca dał temu wyraz ustanawiając generalny zakaz porozumień monopolistycznych między przedsiębiorcami. (Por. art. 6 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym. Tekst jedn. Dz.U. z 1999 r., nr 52, poz. 547).

Read the rest of this entry »

Zarobkowy cel działalności gospodarczej

Słownik języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka definiuje pojęcia „zarobkowy” i „zarobić”. Termin „zarobkowy” oznacza przynoszący, dający zyski i korzyści materialne. Z kolei „zarobić” – to otrzymać zapłatę, wynagrodzenie za wykonaną pracę albo usługę lub osiągnąć zysk z transakcji handlowej.

Read the rest of this entry »

Konstytucyjne zasady publicznego prawa gospodarczego w państwach UE

Od końca XIX i do połowy XX wieku praktyka umieszczania w ustawach zasadniczych zasad publicznego prawa gospodarczego była wielce zróżnicowana. Najwcześniej pojawiła się potrzeba zagwarantowania w konstytucji ochrony własności, następnie zaś swobody działalności gospodarczej i wolności przemysłowej, w końcu wykonywania zawodu. W tym okresie nie dostrzegano potrzeby ochrony innych wartości, a konstytucje uchwalane w tych latach nie wychodziły poza te ramy regulacji.

Read the rest of this entry »

System prawny Unii Europejskiej

Unia Europejska, jako szczególna organizacja międzynarodowa, tworzy samodzielny system prawny, odrębny od międzynarodowego i krajowego poszczególnych państw członkowskich. Oznacza to, że Unia jest samodzielnym organizmem z suwerennymi prawami, mającym niezależny od państw członkowskich porządek prawny] Prawo to obowiązuje w każdym państwie członkowskim tak jak jego prawo wewnętrzne, a nawet ma pierwszeństwo zastosowania przed normami prawa wewnętrznego piętnastu państw – członków Unii, zaś jego normy nie mogą być uchylone przez przepisy prawa tych państw. jjUtworzone z mocy prawa Wspólnoty Europejskie są źródłem prawa i tworzą system prawny UE, tj. podstawę na której stanowione jest prawo unijnePrawo wspólnotowe stanowi więc podstawę systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Reguluje stosunki prawne między instytucjami UE oraz zasady prawne unijnych procesów decyzyjnych, a także określa związek pomiędzy Unią Europejską a jej obywatelami i poszczególnymi państwami członkowskimi. która wyrządza szkodę polskiemu przemysłowi jest zabronione i uzasadnia zastosowanie środków w postaci ceł antydumpingowych i zobowiązań cenowych. Postępowanie ochronne wszczyna i prowadzi minister gospodarki. Postanowieniem z 26 listopada 1999 r. minister gospodarki wszczął postępowanie przed nadmiernym przywozem ciągników używanych w rolnictwie i leśnictwie z państw członkowskich UE, Czech, Rosji, Słowacji i Białorusi. Także przeciwko Polsce w 2000r. zostało wszczętych pięć postępowań ochronnych (antydumpingowych).

Read the rest of this entry »

Dziennik Ustaw RP

Dziennikami urzędowymi w rozumieniu tej ustawy są: Dziennik Ustaw RP, Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski”, Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe (art. 8 ustawy).

Read the rest of this entry »