Odebranie ruchomości od dłużnika

Gdyby nie było możliwe natychmiastowe przejęcie rzeczy, komornik wprowadzi wierzyciela w posiadanie zgodnie z przepisami prawa cywilnego, czyli przez wydanie dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną nad nią władzę (art. 348 k.c.), np. wydanie kluczy do mieszkania.

7. Nie ma znaczenia wydanie tytułu egzekucyjnego w sprawie posesoryjnej lub opartej na własności, jeżeli w tytule egzekucyjnym zamieszczony jest obowiązek wydania wierzycielowi rzeczy ruchomej.

8. Gdyby komornik nie znalazł u dłużnika rzeczy ruchomej, może dokonać przeszukania schowków. W razie bezskuteczności tej czynności wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie dłużnikowi wyjaśnienia, gdzie rzecz, która ma być odebrana, znajduje się (art. 1045 k.p.c.).

9. Przed przystąpieniem do odebrania ruchomości komornik powinien doręczyć dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (art. 805 k.p.c.). Jeżeli wierzyciel nie może wskazać, gdzie ruchomość, która ma być odebrana, się znajduje, komornik powinien wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień (art. 801 k.p.c.).

10. Może się zdarzyć, że nastąpi zbieg do tej samej rzeczy egzekucji wydania rzeczy oraz egzekucji z ruchomości. Jeżeli w egzekucji z ruchomości nastąpiło przybicie ruchomości na rzecz nabywcy, egzekucja wydania rzeczy staje się bezprzedmiotowa. Jeżeli komornik wydał wierzycielowi rzecz ruchomą, to egzekucja z tej ruchomości na podstawie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi jest niedopuszczalna (E. Wengerek w: Komentarz do k.p.c., s. 625).

Leave a Reply