Obowiązki depozytariusza

Umowę o prowadzenie rejestru aktywów funduszu można zawrzeć z depozyta-riuszem, którym może być wyłącznie:

– bank krajowy, którego fundusze własne wynoszą co najmniej 100 min zł,

– oddział instytucji kredytowej posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 min zł albo

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna.

Obowiązki depozytariusza wynikające z umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego obejmują:

– prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, w tym aktywów za-pisywanych na właściwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza

i inne podmioty na mocy odrębnych przepisów lub na podstawie umów zawartych na polecenie funduszu przez depozytariusza

– zapewnienie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub emito-wanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego

– zapewnienie, aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwesty-cyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie termino-wości rozliczania umów z uczestnikami funduszu

– zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego

– zapewnienie, aby dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu

– wykonywanie poleceń funduszu inwestycyjnego, chyba że są sprzeczne z pra-wem lub statutem funduszu inwestycyjnego.

Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamScniętego

Leave a Reply