Niepubliczny certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu

Zbycie certyfikatu inwestycyjnego imiennego statut funduszu może:

– uzależnić od zgody zgromadzenia inwestorów, oznaczając:

– formę udzielenia zgody,

– termin do wskazania nabywcy w przypadku odmowy zgody, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia,

– cenę lub sposób jej określenia oraz termin zapłaty ceny albo

– w inny sposób ograniczyć, oznaczając termin oraz szczegółowy tryb i warunki stosowania takiego ograniczenia.

Niepubliczny certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu powinien zawierać:

– nazwę funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wskazanie siedziby funduszu

– numer wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych

– datę zarejestrowania funduszu i datę wyemitowania certyfikatu inwestycyjnego

– czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony

– serię i numer certyfikatu inwestycyjnego

– oznaczenie, czy certyfikat inwestycyjny jest na okaziciela czy imienny

– wskazanie, czy certyfikat inwestycyjny imienny jest uprzywilejowany w zakresie prawa głosu, z określeniem zakresu tego uprzywilejowania

– wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatu inwestycyjnego.

Certyfikat inwestycyjny jest opatrzony pieczęcią towarzystwa i podpisami człon-ków jego zarządu. Podpisy mogą być mechanicznie odtwarzane. Jeżeli certyfikaty in-westycyjne imienne w formie dokumentu mają ograniczoną zbywalność lub mogą być wydane bez opłacenia w całości ceny emisyjnej, fundusz inwestycyjny jest obo-wiązany prowadzić księgę certyfikatów inwestycyjnych, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres uczestnika lub adres do do-ręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu certyfikatów inwestycyjnych na inną osobę wraz z datą wpisu.

Leave a Reply