Niemożliwość przeprowadzenia egzekucji

3. Przedmiotem egzekucji z art. 1050 k.p.c. jest „czynność” zależna od woli dłużnika, a nie samo oświadczenie woli, jak to ma miejsce w przypadku art. 1047 k.p.c. Wobec tego nie może być uwzględniony wniosek, jeżeli spełnienie czynności w nim określonej jest niemożliwe, bo zależne jest od osoby trzeciej lub czynność ta polega na złożeniu oświadczenia woli. Tak samo ulegnie oddaleniu wniosek o egzekucję z art. 1050 k.p.c., jeżeli w samym tytule na wypadek niewykonania czynności w zakreślonym terminie określono jaako odszkodowanie pewną sumę pieniężną. Wniosek również ulegnie oddaleniu, jeżeli czynność według tytułu egzekucyjnego ma wykonać kilku dłużników łącznie, a wierzyciel żąda wykonania jej tylko przez jednego z nich. Niemożliwość prowadzenia egzekucji w tych wypadkach wynika z istoty czynności, którą może wykonać tylko dłużnik i której wykonanie zależne jest wyłącznie od jego woli. Nie można brać pod uwagę woli osoby trzeciej objętej albo nie objętej treścią tytułu egzekucyjnego. Co się zaś tyczy znajdującego się w treści tytułu egzekucyjnego zastrzeżenia, że w razie niewykonania czynności przez dłużnika w oznaczonym terminie wierzyciel otrzyma od niego odpowiednią sumę pieniężną, nadmienić należy, że realizacja takiego tytułu egzekucyjnego w kierunku wykonania czynności byłaby sprzeczna z samym tytułem. Dlatego też, jeśli dłużnik w zakreślonym mu w tytule terminie czynności nie wykonał, wierzyciel powinien skierować tytuł wykonawczy do egzekucji przez komornika w trybie egzekucji świadczeń pieniężnych. W takim wypadku egzekucja w celu zmuszenia dłużnika do wykonania czynności nie jest dopuszczalna (B. Dobrzański w: Komentarz do k.p.c., s. 1344).

Leave a Reply