Manipulacja

Podmioty nadzorowane są obowiązane do niezwłocznego przekazania Komisji – jeżeli jest właściwa ze względu na udzielone temu podmiotowi zezwolenie na prowa-dzenie działalności podlegającej nadzorowi, siedzibę podmiotu lub siedzibę jego od-działu – informacji o każdym uzasadnionym podejrzeniu manipulacji zawierającej, co do zasady:

– instrumentu finansowego będącego przedmiotem transakcji,

– rodzaju transakcji i trybu jej zawarcia,

– daty i miejsca transakcji,

– ceny i wolumenu transakcji,

– rodzaju rynku i systemu notowań instrumentów finansowych, których doty-czy transakcja,

– opisu zlecenia dotyczącego instrumentów finansowych, których dotyczy transakcja, w tym jego typu i wielkości,

– osoby, która złożyła zlecenie lub zawarła transakcję, z określeniem w szcze-gólności, czy działała ona na rachunek własny czy na rzecz osoby trzeciej

– powody uzasadniające podejrzenie

– informacje pozwalające na identyfikację osób, na rachunek których zlecenie zostało złożone lub transakcja zawarta, oraz innych osób mających związek z zawie-raną transakcją

– określenie związku podmiotu nadzorowanego z podejrzaną transakcją i osobami

– inne informacje, które w ocenie podmiotu nadzorowanego mogą mieć istotne znaczenie dla weryfikacji podejrzenia

– datę i miejsce sporządzenia informacji oraz podpis osoby przekazującej infor-mację.

Przyjętymi praktykami rynkowymi są zachowania, których zasadnie można ocze-kiwać na jednym lub wielu rynkach finansowych i które są, w drodze uchwały, akceptowane przez KPWiG.

Leave a Reply