Małżeńskie prawo majątkowe

Zgodnie bowiem z art. 7761 § 1 k.p.c. tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Jednakże art. 787 k.p.c. stanowi, że tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Wejście w życie powyższych zmian małżeńskiego prawa majątkowego nie ozna-cza jednak, że cały dorobek doktryny i judykatury ukształtowany w latach 1993-2004 odnoszący się do poręczenia cywilnego oraz awalu wekslowego stracił jakiekolwiek znaczenie. Albowiem art. 5 ust. 5 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw stanowi, że przepisy do-tychczasowe stosuje się między innymi:

– do oceny skutków czynności zobowiązujących lub rozporządzających mał-żonków i ich odpowiedzialności za zobowiązania sprzed wejścia w życie ustawy (tj. dokonane do 19 stycznia 2005 r. włącznie),

– do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązanie jednego małżonka powstałe do 19 stycznia 2005 r. (włącznie).

Tym samym do oceny ważności wszelkich czynności wekslowych (w tym awal- dokonanych do 19 stycznia 2005 r. przez małżonka pozostającego w ustroju wspólności majątkowej stosujemy art. 36 i 37 k.r.o. w wersji dotychczasowej oraz ukształtowaną na ich tle kontrowersyjną judykaturę Sądu Najwyższego.

Leave a Reply