Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt może obsługiwać obrót papierami wartościowymi innymi niż zdematerializowane. Do obsługi tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pro-wadzenia depozytu papierów wartościowych.

Rozliczeniem transakcji zawieranych na rynku regulowanym jest ustalenie wyso-kości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji, do spełnienia których zobowiązani są uczestnicy Krajowego Depozytu będący stronami tych transakcji lub inni uczestnicy, którzy zobowiązali się do wypełniania obowiązków w związku z takimi rozliczeniami (strony rozliczenia).

Rozrachunkiem w instrumentach finansowych i środkach pieniężnych jest obcią-żenie lub uznanie konta depozytowego lub rachunku papierów wartościowych pro-wadzonego przez Krajowy Depozyt odpowiednio w związku z transakcją zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, a także odpowiednio do ustalonych w trakcie rozliczenia kwot świadczeń uznanie lub obciążenie rachunku bankowego wskazanego przez uczestnika będącego stroną rozliczenia.

Rada nadzorcza Krajowego Depozytu na wniosek zarządu uchwala regulamin Krajowego Depozytu. Regulamin Krajowego Depozytu i jego zmiany są zatwierdzane przez Komisję. Komisja odmawia zatwierdzenia zmian regulaminu Krajowego Depozytu, jeżeli proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszyć bezpieczeństwo obrotu. Regulamin Krajowego Depozytu, jego zmiany oraz inne wydane na podstawie regulaminu regulacje dotyczące praw i obowiązków uczestników Krajowy Depozyt udostępnia do wiadomości uczestników co najmniej na 2 tygodnie przed dniem ich wejścia w życie.

Leave a Reply