Konosament

Oznaczenie frachtu i innych należności przewoźnika albo wzmiankę, że ich zapłata w całości już nastąpiła lub powinna nastąpić stosownie do postanowień zamieszczonych w innym dokumencie,

– nazwę miejsca załadowania,

– nazwę miejsca wyładowania albo określenie, kiedy lub gdzie nastąpi wskazanie miejsca wyładowania,

– liczbę wydanych egzemplarzy konosamentu,

– datę i miejsce wystawienia konosamentu,

– podpis przewoźnika albo kapitana statku lub innego przedstawiciela przewoźnika.

Konosament wystawiony zgodnie z przepisami kodeksu morskiego stwarza domniemanie przyjęcia na statek przez przewoźnika określonego ładunku do przewozu w takiej ilości i stanie, jak to uwidoczniono w dokumencie (art. 131 § 2 k.m.). Konosament rozstrzyga o treści stosunku prawnego między przewoźnikiem a odbiorcą ładunku. Postanowienia umowy przewozu wiążą odbiorcę tylko o tyle, o ile wynika to z wyraźnego odesłania znajdującego się w konosamencie (art. 131 § 3 k.m.).

Dane dotyczące ładunku zamieszcza się w konosamencie na podstawie pisemnej deklaracji załadowcy, przy czym załadowca odpowiada wobec przewoźnika za szkody i wydatki wynikające z niedokładności lub nieprawdziwości danych o ładunku (art. 132 k.m.).

Wystawcą konosamentu, tj. zobowiązanym z tego papieru wartościowego, jest przewoźnik (armator), chociaż uprawnionym do jego podpisania jest zwykle kapitan statku, a w pewnych przypadkach – także agent bądź makler morski. Jeżeli w konosamencie nie wymieniono przewoźnika, uważa się, że przewoźnikiem jest armator, gdyby zaś przewoźnik był określony niedokładnie lub fałszywie, armator statku, na który ładunek załadowano, odpowiada wobec odbiorcy ładunku za wynikłą stąd szkodę (art. 136 § 2 k.m.).

Przewoźnik jest obowiązany wydać załadowcy konosament w tylu jednobrzmiących egzemplarzach, ilu zażąda załadowca, z tym że na każdym dokumencie należy uwidocznić liczbę wydanych egzemplarzy (art. 133 k.m.).

Leave a Reply