Komisja i Przewodniczący Komisji

Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, a w sprawach indywi-dualnych wydaje decyzje administracyjne. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w tym Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Uchwały oraz decyzje podpisuje Prze-wodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca.

Co do zasady do postępowania przed Komisją lub przed Przewodniczącym Ko-misji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Komisja może nadawać decyzjom administracyjnym rygor natychmiastowej wykonalności, gdy przemawia za tym ważny interes uczestników rynku kapitałowego lub konieczność zapobieżenia zagrożeniu prawidłowego funkcjonowania tego rynku.

Przewodniczący Komisji wydaje postanowienia o wszczęciu postępowania admi-nistracyjnego oraz, w przypadkach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach, inne postanowienia, zarządzenia i zalecenia. W tym zakresie Przewodniczący Komisji wykonuje uprawnienia Komisji.

Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego zastępca reprezentuje Komisję oraz kieruje jej pracami. Komisja i Przewodniczący Komisji wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Papierów Wartościo-wych i Giełd.

Leave a Reply