Kapitał Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności wynosi co naj-mniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków do Komisji.

Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność w rozszerzonym zakresie, kapitał po-czątkowy ulega zwiększeniu do wysokości wyrażonej w złotych równowartości 730 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków do Komisji.

Akcje towarzystwa mogą być wyłącznie imienne, chyba że są zdematerializowane. Bezpośrednie lub pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa w liczbie, która spowoduje osiągnięcie lub przekroczenie 10%, 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa lub udziału w kapitale zakładowym, wymaga zawiadomienia Komisji, przy czym posiadanie akcji towarzy-stwa przez podmioty pozostające w tej samej grupie kapitałowej uważa się za ich po-siadanie przez jeden podmiot. Przez pośrednie nabycie lub objęcie akcji towarzystwa rozumie się nabycie lub objęcie akcji lub udziałów podmiotu posiadającego w sposób pośredni lub bezpośredni akcje towarzystwa, jeżeli w wyniku nabycia lub objęcia dojdzie do osiągnięcia lub przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników lub 50% udziału w kapitale zakładowym tego podmiotu.

Jeżeli wpływ wywierany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy towarzystwa po-siadających akcje reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziału w kapitale zakładowym może okazać się niekorzystny dla ostrożnego i stabilnego zarządzania przez towarzystwo funduszami inwestycyjnymi, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub należytego zabezpieczenia interesów uczestników funduszy, Komisja może zakazać wykonywania prawa głosu przez tego akcjonariusza lub akcjonariuszy na okres nie dłuższy niż 2 lata. W takim przypadku wykonywanie prawa głosu z akcji jest bezskuteczne.

Leave a Reply