Istota instytucji awalu

Treść takiego dokumentu pozostaje zatem bez znaczenia dla odpowiedzialności osoby, która na odwrocie weksla wpisała słowo „poręczam” i złożyła podpiss.

Należy na zakończenie zwrócić jeszcze uwagę na dwa zagadnienia.

Po pierwsze, Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach przyjął – kontynuując linię orzecznictwa w zakresie wymogów stawianych wobec poręczeń prawa cywilnego – że także dla ważności poręczenia wekslowego dokonanego przez jednego małżonka w czasie trwania wspólności ustawowej wymagana jest zgoda drugiego małżonka wówczas, gdy poręczenie to jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie.

Stanowisko Sądu Najwyższego, jak o tym była mowa, nawet w stosunkach doty-czących poręczenia cywilnego nie wydaje się trafne. Tym bardziej należy je poddać jednoznacznej i stanowczej krytyce w zakresie dotyczącym awalu, gdyż – najkrócej biorąc – pozostaje w sprzeczności z fundamentalnymi zasadami prawa wekslowego, jak i samą istotą instytucji awalu, którą przedstawiłem wyczerpująco powyżej.

Po drugie, powstaje kwestia, jak traktować podpisanie związanej z wekslem de-klaracji wekslowej (tzn. porozumienia co do wypełnienia weksla in blanco przez posiadacza). Adam Szpunar stanowczo twierdzi, że nie można traktować weksla gwa-rancyjnego i związanej z nim deklaracji wekslowej jako poręczenia cywilnego. Zasada ta znalazła jednak wyraz w orzecznictwie polskim , o czym wspomnę, prezentując problematykę weksla in blanco.

Leave a Reply