Hipoteka na rzecz banku hipotecznego

Do publicznych listów zastawnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipotecznych listów zastawnych, z wyłączeniem przepisów ustawy w zakresie zabezpieczenia hipoteką.

Bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak również nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest obowiązany uzyskać pozytywną, na dzień przyznania kredytu lub nabycia papierów wartościowych, opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub wykupu papierów wartościowych, o której mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Instytucja publicznego listu zastawnego nie była znana wcześniej prawu polskiemu. Konstrukcją prawną odpowiada on hipotecznemu listowi zastawnemu, ale różni się od niego podstawą emisji.

Z punktu widzenia inwestora zainteresowanego zakupem listów zastawnych rozdzielenie na hipoteczny i publiczny list zastawny ma zasadnicze znaczenie dla określenia ryzyka związanego z każdym z tych papierów wartościowych. Aby zapewnić przejrzystość księgowania hipotecznych i publicznych listów zastawnych oraz kontrolę spełnienia wymagań ustawowych związanych z ich emisją, w banku hipotecznym prowadzi się rejestr zabezpieczenia listów zastawnych osobno dla hipotecznych listów zastawnych i odrębnie dla publicznych listów zastawnych.

Świadczenia pieniężne banku hipotecznego z listów zastawnych polegają na wypłacie odsetek i wykupie hipotecznych listów zastawnych w sposób i w terminach, które są określone w warunkach emisji.

Hipoteka na rzecz banku hipotecznego może być ustanowiona jedynie na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej w Polsce. Stanowi to pewne ograniczenie możliwości działań dla banku hipotecznego, z drugiej strony jednak hipoteki na wymienionych przedmiotach dają solidne ekonomiczne podstawy pewności zabezpieczenia.

Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych stanowią wierzytelności z tytułu:

– udzielonych przez bank hipoteczny kredytów zabezpieczonych hipoteką,

– nabytych przez bank hipoteczny wierzytelności innych banków wynikających z udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką.

Leave a Reply