Egzekucja z ruchomośći

b) przy egzekucji z ruchomości podziałowi podlega suma złożona do depo-zytu sądowego odpowiadająca cenie sprzedaży ruchomości w jednostkach handlu uspołecznionego, w sklepach komisowych lub w licytacyjnej sprzedaży albo pochodząca od wierzyciela na skutek przejęcia ruchomości, stanowiąca cenę nabycia wraz z dochodami osiągniętymi przez dozorcę (art. 862 k.p.c.)

c) przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę do planu podziału wlicza się sumy potrącone z wynagrodzenia za pracę i przekazane komornikowi lub złożone do depozytu sądowego (art. 881, 1029 k.p.c.)

d) przy egzekucji z rachunku bankowego wlicza się sumy złożone do depo-zytu sądowego lub znajdujące się na rachunku bankowym (art. 889 k.p.c.)

e) przy egzekucji z innych wierzytelności i praw majątkowych podziałowi podlega suma złożona do depozytu sądowego (art. 896 § 1 k.p.c.).

2. W planie podziału powinno wymienić się poszczególne sumy, które skła-dają się na ogólną kwotę, po to, by osoby uczestniczące w podziale mogły się łatwo zorientować, jakie pozycje zostały uwzględnione.

3. Następnie ustalenia wymagają osoby uczestniczące w podziale, ich prawa oraz wierzytelności. W podziale uczestniczą wierzyciele egzekwujący (wierzyciele przyłączający się), wierzyciele składający tytuł wykonawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, wierzyciele, którzy uzyskali zabez-pieczenie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości, osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i oszaco-waniu lub zgłoszone najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu, pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału. Uczestniczy w nim również Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu zaspokojenia należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym – Dz.U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200).

Leave a Reply