Domy maklerskie a system rekompensat

Uczestnictwo domów maklerskich w systemie rekompensat jest obowiązkowe. Dom maklerski jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat z chwilą:

– zaprzestania działalności określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwo-lenia na prowadzenie działalności maklerskiej albo w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia na prowadzenie rachunków papierów wartościowych przez bank

– wygaśnięcia zezwolenia.

W przypadku gdy system rekompensat obowiązujący w państwie siedziby zagra-nicznej firmy inwestycyjnej prowadzącej działalność maklerską na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej w formie oddziału nie zapewnia rekompensat w wysokości lub w zakresie określonym w ustawie, oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej może w celu zagwarantowania inwestorom wypłat rekompensat do wysokości lub zakresu określonego w ustawie złożyć do Krajowego Depozytu wniosek o przystąpienie do systemu rekompensat. Złożenie przez oddział zagranicznej firmy inwestycyjnej wniosku jest równoznaczne z jego uczestnictwem w tym systemie.

Środki wniesione przez domy maklerskie tytułem rocznych wpłat i odsetki, a także pożytki uzyskane z tytułu zarządzania tymi środkami stanowią współwłasność łączną uczestników systemu. W przypadku zwolnienia z uczestnictwa w systemie rekompensat domowi maklerskiemu zwracany jest udział we współwłasności w wysokości, która przysługiwałaby domowi maklerskiemu w przypadku jej ustania. Udział jest zwracany, jeżeli w okresie wskazanym w regulaminie funkcjonowania systemu rekompensat nie ujawnią się okoliczności stanowiące podstawę dokonania wypłat rekompensat inwestorom będącym klientami tego domu maklerskiego. Środki finansowe określone powyżej nie podlegają egzekucji prowadzonej z majątku uczestnika systemu.

Leave a Reply