Dom składowy – dalszy opis

Obie części dowodu składowego można przenosić przez indos łącznie albo oddzielnie (art. 24 ustawy). Dopóki obie części są przenoszone łącznie, dopóty indos rewersu powoduje także przeniesienie warrantu.

– imię i nazwisko (określenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny REGON lub PESE- oraz adres indosanta,

– imię i nazwisko (określenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny REGON lub PESE- oraz adres indosatariusza,

– oznaczenie wraz z należnościami ubocznymi kwoty pieniężnej, na której zabezpieczenie ustanawia się prawo zastawu na rzeczach złożonych na skład,

– określenie terminu płatności wierzytelności zabezpieczonej prawem zastawu na rzeczach przyjętych na skład,

– podpis indosanta (art. 25 ust. 1 ustawy).

Powyższe dane należy umieścić również na rewersie. Dosłowną treść indosu należy wpisać do księgi składowej, a dom składowy powinien poświadczyć zarówno na rewersie, jak i na warrancie dokonanie tego wpisu, podając jego datę. Jeżeli indos nie zawiera wszystkich wymienionych wyżej danych lub jeżeli na warrancie nie ma po-świadczenia domu składowego – indos jest nieważny (art. 25 ust. 2-3 ustawy).

Jeżeli wystawiono dowód składowy, oświadczenia woli domu składowego, zwią-zane z umową składu, które według odrębnych przepisów powinny być dokonane na piśmie (listem poleconym), następują w drodze ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Regulamin domu składowego może przewidywać dodatkowe formy dokonywania przez dom składowy ogłoszeń. Jeżeli posiadacz dowodu składowego lub jego części wskazał domowi składowemu swój adres, dom składowy jest obowiązany, niezależnie od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wysłać listem po-leconym pod wskazany adres zawiadomienie o treści ogłoszenia (art. 27 ustawy).

Leave a Reply