Dochodzenie praw z weksla

Strony mogą (ale nie muszą) umówić się, do kiedy odbiorca weksla in blanco może go wypełnić, podając określony termin końcowy. Mimo wypełnienia weksla po umówionym terminie będzie on ważny, lecz wystawcy służy zarzut, że wypełnienie nastąpiło niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Moment uzupełnienia weksla in blanco nie ma większego znaczenia w odniesieniu do takich kwestii, jak ocena zdolności wekslowej czy zdolności do działań wekslowych wystawcy bądź trasata. Jednak dla dokonania protestu weksel in blanco musi być uzupełniony najpóźniej w chwili złożenia protestu, gdyż protest złożony na podstawie weksla niezupełnego jest bezskuteczny.

W celu dochodzenia praw z weksla należy weksel in blanco uzupełnić najpóźniej w chwili wniesienia pozwu lub wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego w trybie art. 96-98 pr.bank. z 1997 r. Pozew oparty na wekslu niezupełnym nie może też być podstawą do wydania nakazu zapłaty.

Prawo wekslowe nie reguluje kolejności działań banku-kredytodawcy przy wypeł-nianiu weksla in blanco. Artykuł 10 pr.welcsl. stanowi, że weksel in blanco powinien zostać uzupełniony zgodnie z porozumieniem (tzw. deklaracją wekslową) zawartym między osobą na wekslu tym podpisaną a pierwszym nabywcą weksla.

Nie jest konieczne, aby strony osiągnęły porozumienie co do wszystkich istotnych spraw (suma wekslowa, termin płatności). W przypadku zabezpieczenia kredytu dokładne określenie tych wielkości jako przyszłych i zależnych od wykonania bądź niewykonania przez dłużnika – wystawcę weksla in blanco – określonych obowiązków wynikających z umowy kredytowej nie jest nawet możliwe.

Leave a Reply