Czym są instrumenty finansowe?

Instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe, jako przedmiot obrotu

Instrumentami finansowymi według art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są:

– papiery wartościowe

– niebędące papierami wartościowymi:

– tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,

– instrumenty rynku pieniężnego,

– finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procent

Pages: 1 2

Leave a Reply