Ciężar udowodnienia złej wiary lub rażącego niedbalstwa

Rażące niedbalstwo zachodzi wtedy, gdy nabywca weksla mógł, przy dołożeniu przeciętnej staranności przyjętej w obrocie, bez zbytnich trudności zauważyć, że wypełnienie weksla jest niezgodne z porozumieniem, ale zaniedbał zasięgnięcia w tej materii informacji u osoby na wekslu tym podpisanej. Przesłanką jest tu w wiadomość po-zytywna lub możliwość rozpoznania, że weksel był podpisany in blanco.

Ciężar udowodnienia złej wiary lub rażącego niedbalstwa obciąża oczywiście dłużnika wekslowego, tj. najczęściej wystawcę.

Dobrą wiarę lub rażące niedbalstwo ocenia się według chwili nabycia weksla. Jeśli po wypełnieniu weksla nabyła go osoba, która w tej chwili była w dobrej wierze

i nie dopuściła się rażącego niedbalstwa, to wynikające stąd prawa przechodzą na jej następców prawnych już bez względu na ich dobrą wiarę.

Artykuł 10 pr.weksl. ma zastosowanie tylko do zarzutów z tytułu niezgodnego z porozumieniem wypełnienia weksla w tej kwestii wyklucza stosowanie art. 17 pr.weksl. Zarzuty osobiste opierające się na innych podstawach oceniać należy według art. 17 pr.weksl., który zezwala na przeciwstawienie posiadaczowi weksla zarzutów wynikających ze stosunków osobistych z posiadaczami poprzednimi jedynie wówczas, gdy posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę dłużnika.

W celu złagodzenia ryzyka puszczania w obieg weksli wystawionych in blanco, a uzupełnionych niezgodnie z treścią deklaracji wekslowej, art. 194 k.k. z 1932 r. pe- nalizował czyn polegający na umyślnym wypełnieniu (lub użyci- blankietu opatrzo-nego cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę. Przepis ten został uchylony z chwilą wejścia w życie kodeksu karnego z 1969 r., kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. przywraca zaś mutatis mutandis odpowiedzialność kamą w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 270 § 2 tego kodeksu, ten, kto wypełnia blankiet opatrzony cudzym podpisem niezgodnie z wolą podpi sanego i na jego szkodę albo ta-kiego dokumentu używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-wienia wolności do lat

Leave a Reply