Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mogą być wyłącznie:

Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mogą być wyłącznie:

– ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub

– osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub

– wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.

Przy określaniu celu inwestycyjnego należy w statucie zastrzec, że fundusz inwe-stycyjny nie gwarantuje jego osiągnięcia. Zasady polityki inwestycyjnej funduszu in-westycyjnego określają sposoby osiągania celu inwestycyjnego, a w szczególności:

– typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat funduszu

– kryteria doboru lokat

– zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne

– dopuszczalną wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz.

Jeżeli fundusz inwestycyjny przekroczy ograniczenia inwestycyjne określone w statucie, jest obowiązany do niezwłocznego dostosowania stanu swoich aktywów do wymagań określonych w statucie, uwzględniając interes uczestników funduszu. Dochodami funduszu inwestycyjnego są przychody z lokat netto funduszu inwesty-cyjnego lub zrealizowany zysk (strat- ze zbycia lokat.

Komisja wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Komisja odmawia zezwolenia, jeżeli z analizy dokumentów załączonych do wniosku wynika, że osoby kierujące funduszem mogą wykonywać swoje obowiązki z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub w sposób nienależycie zabezpieczający interesy uczestników funduszu albo jeżeli statut funduszu inwestycyjnego lub umowa z depozytariuszem nie uwzględniają należycie interesów uczestników funduszu lub statut funduszu zawiera postanowienia uniemożliwiające zbywanie jednostek uczestnictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielając zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego. Komisja zatwierdza statut funduszu.

Leave a Reply