Blankiet wekslowy

Znaki opłaty skarbowej od weksla mogą być kasowane wyłącznie przez organy administracji publicznej, banki, placówki pocztowe, sądy oraz notariuszy przez od-ciśnięcie pieczęci urzędowej i wpisanie daty.

Wzory znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych okreś-lają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia (§ 17 rozporządzenia).

Wymiana znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych jest dopuszczalna tylko w razie technicznego uszkodzenia znaku lub blankietu, np. roz-darcia, poplamienia lub zlepienia. Blankietu wekslowego nie wymienia się, jeżeli zostały na nim napisane jakiekolwiek wyrazy lub cyfry. Nie podlegają wymianie znaki opłaty skarbowej zdjęte z papieru, na którym były naklejone, części znaku lub blankietu wekslowego, jak również znaki opłaty skarbowej lub blankiety wekslowe wycofane z obiegu (§18 rozporządzenia).

Zgodnie z § 19 rozporządzenia do 31 grudnia 2010 r. zapłata opłaty skarbowej od weksli może być dokonana urzędowymi blankietami wekslowymi, których wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 stycznia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany .

Leave a Reply