Bezskuteczność egzekucji

W celu usunięcia wątpliwości z tym związanych, wierzyciel lub komornik, a nawet dłużnik mogą się zwrócić do sądu o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku (art. 352 k.p.c.).

Jeżeli ma być wydana rzecz oznaczona co do gatunku i egzekucja okazała się bezskuteczna, wierzyciel może w razie zwłoki dłużnika nabyć na jego koszt taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku albo żądać od dłużnika zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach roszczenie o naprawienie szkody (art.479 k.c.).

Słusznie J. Łukaszewicz (NP 1957, nr 7-8, s. 169) przeciwstawia się praktyce wykonywania tytułów wykonawczych zobowiązujących do dostarczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku (np. zboża) w trybie art. 1049 k.p.c., a nie art. 1041 k.p.c. W razie bezskuteczności egzekucji wierzycielowi przysługuje powództwo z art. 479 k.c.

Jeżeli tytułem wykonawczym objęte jest świadczenie przemienne, np. wydanie 100 kg żyta lub zapłata 1 50 000 zł, ma zastosowanie art. 798 k.p.c. (por. uwagi do art. 798 k.p.c.).

5. Komornik, przystępując do czynności odebrania rzeczy, powinien się przekonać, czy rzecz ta, jest rzeczą wymienioną w tytule wykonawczym. Gdyby komornik odebrał inną rzecz, dłużnik może wnieść skargę (art. 767 k.p.c.).

6. Z czynności odebrania rzeczy komornik powinien sporządzić protokół, a w nim dokładnie opisać rzecz odebraną.

Leave a Reply