Bank i potwierdzanie czeków

Powyższe porozumienia uprawniają bank niebędący trasatem do wypłaty (na rachunek banku trasat- sumy czekowej niezwłocznie po przedstawieniu czeku do zapłaty bez konieczności uprzedniego uzyskania pokrycia. Ustawa nie reguluje treści takich porozumień. W praktyce zawierają one określenie maksymalnej sumy, która może być wypłacona na podstawie jednego czeku, oraz obowiązki banku przyjmującego czek w zakresie sprawdzenia autentyczności czeku, identyfikacji osoby przedstawiającej czek do zapłaty itp. Z porozumień tych wynika także obowiązek banku-trasata wobec banku wypłacającego sumę czekową refundacji tej sumy w określonym terminie.

Z kolei według art. 63e pr.bank. czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania tą kwotą rachunku posiadacza czeku. Na wniosek wystawcy czeku bank może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując jednocześnie na rachunku wystawcy odpowiedni fundusz na pokrycie czeku. Bank może potwierdzić również czek niezupełny. Czek rozrachunkowy może być przedstawiony do rozrachunku ze skutkiem zapłaty bezpośrednio u trasata lub w banku, w którym posiadacz czeku ma rachunek. Uznanie rachunku posiadacza czeku sumą czekową na-

stępuje po uzyskaniu przez bank posiadacza czeku od trasata środków wystarczających do zapłaty czeku. Szczegółowe warunki przedstawienia czeku do rozrachunku ze skutkami zapłaty w banku innym niż trasat określa umowa między tym bankiem i posiadaczem czeku.

Banki mogą zawierać porozumienia, w których – na zasadach wzajemności – określą inny niż opisany wyżej tryb przedstawiania czeków rozrachunkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych”.

Leave a Reply