Author Archive

Należności za pracę

3. Za należności za pracę należy uważać wszelkie roszczenia, jakie powstają ze stosunku pracy. Nie wchodząą w to pojęcie roszczenia z umów o dzieło czy też zlecenia. Chodzi tu o należności za pracę przysługujące pracownikom dłużnika (por. uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN w sprawie wytycznych dotyczących ochrony uprawnień pracowniczych w Read the rest of this entry »

Możliwość ponownego prowadzenia egzekucji

Na tle art. 838 d.k.p.c. uznawano, że dopuszczalna jest egzekucja na podstawie tego samego tytułu wykonawczego, jeśli dłużnik dopuszcza się takich samych czynów (po wydaniu wyroku lub wszczęciu egzekucji), jakich mu w wyroku zakazano, mimo wykonania już tytułu wykonawczego obejmującego zakaz określonego postępowania lub nakaz powstrzymania się od Read the rest of this entry »

Manipulacja

Podmioty nadzorowane są obowiązane do niezwłocznego przekazania Komisji – jeżeli jest właściwa ze względu na udzielone temu podmiotowi zezwolenie na prowa-dzenie działalności podlegającej nadzorowi, siedzibę podmiotu lub siedzibę jego od-działu – informacji o Read the rest of this entry »

Małżeńskie prawo majątkowe

Zgodnie bowiem z art. 7761 § 1 k.p.c. tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści Read the rest of this entry »

Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt może obsługiwać obrót papierami wartościowymi innymi niż zdematerializowane. Do obsługi tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pro-wadzenia depozytu papierów wartościowych.

Rozliczeniem transakcji zawieranych na rynku regulowanym jest ustalenie wyso-kości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z Read the rest of this entry »

Konosament

Oznaczenie frachtu i innych należności przewoźnika albo wzmiankę, że ich zapłata w całości już nastąpiła lub powinna nastąpić stosownie do postanowień zamieszczonych w innym dokumencie,

– nazwę miejsca załadowania,

– nazwę miejsca wyładowania albo określenie, kiedy lub gdzie nastąpi wskazanie miejsca wyładowania,

– liczbę wydanych Read the rest of this entry »

Koncepcja weksla własnego

Równocześnie w praktyce i doktrynie brakuje jednoznacznego określenia natury prawnej papierów wierzycielskich. Istnienie kontrowersji jest rezultatem zarówno braku uregulowań, jak i jednoznacznego stanowiska doktryny prawniczej w kwestii zasady numerus clausus papierów wartościowych.

Najstarszą chronologicznie jest – wyprowadzona z praktyki anglosaskiej – koncepcja weksla własnego (Citibank, ING Bank oraz PeKaO SA), odzwierciedlona w nazewnictwie Read the rest of this entry »

Komisja i zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W celu uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu – w przypadku papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym – emitent lub wprowadzający składa do Komisji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wniosek zawierający:

– firmę (nazwę) i siedzibę emitenta

Read the rest of this entry »

Komisja i Przewodniczący Komisji

Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, a w sprawach indywi-dualnych wydaje decyzje administracyjne. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w Read the rest of this entry »

Klauzula czyniąca weksel imiennym

Zdaniem Sądu Najwyższego weksel in blanco niezaopatrzony w indos może być przeniesiony tylko według przepisów o przelewie wierzytelności .

Można indosować każdy weksel na zlecenie na rzecz osób trzecich, jak również na każdą osobę zobowiązaną, nawet na Read the rest of this entry »

Kiedy dochodzi do złej wiary nabywcy?

Jak widać, dla zakresu i rodzaju zarzutów, jakie wobec posiadacza wypełnionego weksla in blanco może podnieść dłużnik, istotna jest ocena dobrej względnie złej wiary albo rażącego niedbalstwa posiadacza weksla.

Zła wiara nabywcy zachodzi, jeżeli w chwili nabycia weksla wiedział on, że któryś z jego poprzedników wypełnił weksel niezgodnie z zawartym Read the rest of this entry »

Kapitał Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności wynosi co naj-mniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków do Komisji.

Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność w rozszerzonym zakresie, Read the rest of this entry »