Author Archive

Egzekucja z ruchomośći

b) przy egzekucji z ruchomości podziałowi podlega suma złożona do depo-zytu sądowego odpowiadająca cenie sprzedaży ruchomości w jednostkach handlu uspołecznionego, w sklepach komisowych lub w licytacyjnej sprzedaży albo pochodząca od wierzyciela na skutek przejęcia ruchomości, stanowiąca cenę nabycia wraz z dochodami osiągniętymi przez dozorcę (art. 862 Read the rest of this entry »

Egzekucja z art. 1050 k.p.c.

Przeciwko uznaniu dopuszczalności przeprowadzenia egzekucji wykonania czynności naukowych lub literackich i wykonania dzieła artystycznego wypowiedziało się słusznie w literaturze wielu autorów, którzy zgodnie uważają, że nie można zmusić dłużnika do wykonania czynności mającej charakter indywidualnej twórczości naukowej, literackiej czy artystycznej, gdyż Read the rest of this entry »

Egzekucja świadczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa

1. Ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 55, poz. 318) dokonano zmiany art. 1060-1063 k.p.c., dostosowując je bardziej do zmieniającej się gospodarki. Do czasu wejścia w życie wymienionej ustawy egzekucja przeciwko Skarbowi Państwa nie była dopuszczalna, również nie była dopuszczalna egzekucja przeciwko Read the rest of this entry »

Dwa stadia egzekucji

Ostatni rodzaj to upoważnienie udzielane przez sąd w postępowaniu rozpo-znawczym, w razie, gdy dłużnik nie spełnia w terminie określonej czynności (art. 480 § 1 k.c.). Przedmiot postępowania jest w sytuacji przewidzianej w art.

480 § 1 k.c. taki sam, co w hipotezie art. 1049 k.p.c. Jednakże art. 1049 k.p.c. nie ma zastosowania, gdy w samym tytule istnieje upoważnienie wierzyciela Read the rest of this entry »

Domy maklerskie a system rekompensat

Uczestnictwo domów maklerskich w systemie rekompensat jest obowiązkowe. Dom maklerski jest zwolniony z uczestnictwa w systemie rekompensat z chwilą:

– zaprzestania działalności określonej w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwo-lenia na prowadzenie działalności maklerskiej albo w decyzji o cofnięciu lub uchyleniu zezwolenia na prowadzenie Read the rest of this entry »

Dom składowy – dalszy opis

Obie części dowodu składowego można przenosić przez indos łącznie albo oddzielnie (art. 24 ustawy). Dopóki obie części są przenoszone łącznie, dopóty indos rewersu powoduje także przeniesienie warrantu.

– imię i nazwisko (określenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny REGON lub PESE- oraz adres indosanta,

– imię i nazwisko (określenie firmy, nazwy, numer identyfikacyjny REGON lub PESE- oraz adres indosatariusza,

Read the rest of this entry »

Dochodzenie praw z weksla

Strony mogą (ale nie muszą) umówić się, do kiedy odbiorca weksla in blanco może go wypełnić, podając określony termin końcowy. Mimo wypełnienia weksla po umówionym terminie będzie on ważny, lecz wystawcy służy zarzut, że wypełnienie nastąpiło niezgodnie z zawartym porozumieniem.

Moment uzupełnienia weksla in blanco nie ma większego Read the rest of this entry »

Dłużnik wekslowy i dwie kategorie zarzutów

Zakres odpowiedzialności z weksla in blanco wyznacza treść weksla po jego wy-pełnieniu oraz – w granicach określonych przez przepis art. 10 pr.weksl. – treść de-klaracji wekslowej. Wobec osoby, która jako pierwsza otrzymała weksel in blanco od osoby podpisanej na nim, dłużnik wekslowy odpowiada zawsze według treści poro-zumienia. Natomiast gdy weksel podpisany in Read the rest of this entry »

Czym są instrumenty finansowe?

Instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe, jako przedmiot obrotu

Instrumentami finansowymi według art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są:

– papiery wartościowe

– niebędące papierami wartościowymi:

– tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,

– instrumenty rynku pieniężnego,

Read the rest of this entry »

Ciężar udowodnienia złej wiary lub rażącego niedbalstwa

Rażące niedbalstwo zachodzi wtedy, gdy nabywca weksla mógł, przy dołożeniu przeciętnej staranności przyjętej w obrocie, bez zbytnich trudności zauważyć, że wypełnienie weksla jest niezgodne z porozumieniem, ale zaniedbał zasięgnięcia w tej materii informacji u osoby na Read the rest of this entry »

Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mogą być wyłącznie:

Celami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych mogą być wyłącznie:

– ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub

– osiąganie przychodów z lokat netto funduszu inwestycyjnego, lub

– wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości lokat.

Przy określaniu celu inwestycyjnego należy Read the rest of this entry »

Blankiet wekslowy

Znaki opłaty skarbowej od weksla mogą być kasowane wyłącznie przez organy administracji publicznej, banki, placówki pocztowe, sądy oraz notariuszy przez od-ciśnięcie pieczęci urzędowej i wpisanie daty.

Wzory znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych okreś-lają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia (§ 17 rozporządzenia).

Read the rest of this entry »