Author Archive

Manipulacja

Podmioty nadzorowane są obowiązane do niezwłocznego przekazania Komisji – jeżeli jest właściwa ze względu na udzielone temu podmiotowi zezwolenie na prowa-dzenie działalności podlegającej nadzorowi, siedzibę podmiotu lub siedzibę jego od-działu – informacji o Read the rest of this entry »

Małżeńskie prawo majątkowe

Zgodnie bowiem z art. 7761 § 1 k.p.c. tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści Read the rest of this entry »

Krajowy Depozyt

Krajowy Depozyt może obsługiwać obrót papierami wartościowymi innymi niż zdematerializowane. Do obsługi tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pro-wadzenia depozytu papierów wartościowych.

Rozliczeniem transakcji zawieranych na rynku regulowanym jest ustalenie wyso-kości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z Read the rest of this entry »

Konosament

Oznaczenie frachtu i innych należności przewoźnika albo wzmiankę, że ich zapłata w całości już nastąpiła lub powinna nastąpić stosownie do postanowień zamieszczonych w innym dokumencie,

– nazwę miejsca załadowania,

– nazwę miejsca wyładowania albo określenie, kiedy lub gdzie nastąpi wskazanie miejsca wyładowania,

– liczbę wydanych Read the rest of this entry »

Koncepcja weksla własnego

Równocześnie w praktyce i doktrynie brakuje jednoznacznego określenia natury prawnej papierów wierzycielskich. Istnienie kontrowersji jest rezultatem zarówno braku uregulowań, jak i jednoznacznego stanowiska doktryny prawniczej w kwestii zasady numerus clausus papierów wartościowych.

Najstarszą chronologicznie jest – wyprowadzona z praktyki anglosaskiej – koncepcja weksla własnego (Citibank, ING Bank oraz PeKaO SA), odzwierciedlona w nazewnictwie Read the rest of this entry »

Komisja i zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W celu uzyskania zatwierdzenia prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu – w przypadku papierów wartościowych emitenta, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym – emitent lub wprowadzający składa do Komisji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wniosek zawierający:

– firmę (nazwę) i siedzibę emitenta

Read the rest of this entry »

Komisja i Przewodniczący Komisji

Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje uchwały, a w sprawach indywi-dualnych wydaje decyzje administracyjne. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej czterech osób wchodzących w jej skład, w Read the rest of this entry »

Klauzula czyniąca weksel imiennym

Zdaniem Sądu Najwyższego weksel in blanco niezaopatrzony w indos może być przeniesiony tylko według przepisów o przelewie wierzytelności .

Można indosować każdy weksel na zlecenie na rzecz osób trzecich, jak również na każdą osobę zobowiązaną, nawet na Read the rest of this entry »

Kiedy dochodzi do złej wiary nabywcy?

Jak widać, dla zakresu i rodzaju zarzutów, jakie wobec posiadacza wypełnionego weksla in blanco może podnieść dłużnik, istotna jest ocena dobrej względnie złej wiary albo rażącego niedbalstwa posiadacza weksla.

Zła wiara nabywcy zachodzi, jeżeli w chwili nabycia weksla wiedział on, że któryś z jego poprzedników wypełnił weksel niezgodnie z zawartym Read the rest of this entry »

Kapitał Towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności wynosi co naj-mniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień złożenia wniosków do Komisji.

Jeżeli towarzystwo wykonuje działalność w rozszerzonym zakresie, Read the rest of this entry »

Istota instytucji awalu

Treść takiego dokumentu pozostaje zatem bez znaczenia dla odpowiedzialności osoby, która na odwrocie weksla wpisała słowo „poręczam” i złożyła podpiss.

Należy na zakończenie zwrócić jeszcze uwagę na dwa zagadnienia.

Po pierwsze, Sąd Najwyższy w kilku orzeczeniach przyjął – kontynuując linię orzecznictwa w zakresie wymogów stawianych wobec Read the rest of this entry »

Hipoteka na rzecz banku hipotecznego

Do publicznych listów zastawnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipotecznych listów zastawnych, z wyłączeniem przepisów ustawy w zakresie zabezpieczenia hipoteką.

Bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak również nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu Read the rest of this entry »